پلتفرم صدور NFT بی‌تا
Wallpaper

عرفان هنری

آمده ام که بگویم. آنچه را که بوده. آنچه را که دیده نه به چشم و بلکه با دل. هر آنچه هست وجودش هیچ. هیچ را نبرید از پیچ.